15.SayfaHalil GürSayfalar

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİ’NDEN HABERLER

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİ’NDEN HABERLER

Demokrasilerde katılımcılık ve şeffaflık ana esaslardandır. Bu nedenle halka açık olan Belediye meclis çalışmalarına şartları ve zamanı uygun olan vatandaşlarımızın izleyici olarak katılmaları kendilerini ve şehirlerini yönetmek üzere yetki verdiklerini takip etmeleri, tabiri caizse denetlemeleri, yerinde ve gerekli bir yaklaşım biçimi olacaktır.

Bu anlamda Belediye Meclis çalışmalarına katılım maalesef az olmaktadır. O nedenle dergimizin her sayısında “Ayvalık Belediye Meclisi’nden Haberler” başlığıyla bir sütun açacağız. Çünkü bilhassa günlük yayın yapan yerel basın, muhalefete ait önerge, soru vb diğer çalışmalarından tek satırla dahi olsa bilgi vermemektedir. Muhalefetin çalışmalarını saklama anlamındaki bu özel gayretin tamamen duygusal sebeplere (?!) dayandığını düşünüyoruz. Bu duygusal sebeplerin tatmini için de her ne ödenmesi gerekiyorsa herhalde ödeniyordur. Oysa muhalefet, Meclis çalışmalarına her zaman halkın nabzını tutarak ve dersine gayet iyi çalışarak tam hazırlıkla katılıyor.

Aşağıda, yazılı cevap almak için sorduğumuz sorulardan ve Meclis çalışmalarında verdiğimiz önergelerden örnekler bulacaksınız.

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

                                  AYVALIK

2005 yılında Kent Arşivi Müzesi yapılması kaydıyla Ayvalık Belediyesi’ne tahsis edilen Panagıa Phaneromeni Ayazması’nın restorasyonunun, şartsız bağış olarak, Payanda Restorasyon adlı şirket adına Suzan ÖZYİĞİT tarafından yapılması talebi Belediye Meclisimizin 02 Mart 2016 tarihli oturumunda görüşülmüş ve Belediye Başkanına bu konuda protokol imzalama yetkisi verilmişti.

Belediye Meclisimizin bu oturumunda restorasyonu üstlenen sponsorun kim olduğunu sormuş, Belediye Başkanı’ndan “Henüz bir sponsor yok!” cevabını almış ve ortada sponsor yokken Payanda Restorasyon adlı şirketin, Ayazma’nın restorasyonunu şartsız bağış olarak üstlenmesi talebi ile ilgili olarak Belediye Meclisi’nin Belediye Başkanı’na protokol imzalama yetkisi vermesi karşısında şaşırmıştık. Ortada sponsor yokken kiminle neyin protokolü imzalanacaktı.

İlçemizde yayınlanan bir yerel gazetenin 18 Mart 2016 tarihli nüshasından Ayazma’nın restorasyonunu Coca Cola Ceo’su Muhtar KENT ile onun yeğeni iş adamı Şerif KAYNAR’ın üstlendiğini ve ilk etapta 120 bin dolar verdiklerini onarım ve yenileme çalışmalarını yürütecek Payanda Restorasyon Şirketi ile Belediye arasında 15 Mart 2016 tarihinde protokol imzalandığını öğrendik.

Yaklaşık 10 günlük bir sürede 3 milyon liraya yakın bir maliyet gerektiren restorasyonu üstlenen bir sponsor bulunmuştu(?!)

Yukarıda özetlemeye çalıştığım gelişmeler çerçevesinde, Ayazma’nın restorasyonuna ilişkin, Ayvalık Belediyesi ile Payanda Restorasyon Şirketi arasında imzalanan protokolün içeriği hakkında bilgi edinmek istiyorum.

Adı geçen protokolün bir örneğinin tarafıma verilmesi için gereğini arz ederim.

24.05.2016

Halil GÜR

Ayvalık Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi

SONUÇ:

24 Mayıs 2016 tarihli her iki dilekçemize ……. tarihi itibariyle henüz cevap almadık.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 11. maddesi                                                 “Madde 11- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi on beş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.” der.

Sorularımıza… gün geçmiş olmasına rağmen henüz cevap verilmemiş olması ya Belediye’de işlerin kaplumbağa hızıyla yürütüldüğünün göstergesidir ya da cevapların açıklanmasında sıkıntılı bir durumun olduğuna delalet eder.

İstenen protokolün dosyasından çıkarılıp bir suretinin fotokopi ile çoğaltılıp onaylanarak ilgiliye verilmesi nihayetinde on beş dakikalık iştir.

Bekliyoruz!

BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

AYVALIK

Ayvalık Belediye Meclisi’nin 04.02.2015 tarihli oturumunda verdiğimiz önerge gündeme alınarak, Altınova ve Küçükköy Belediyelerinin almış oldukları jeotermal arama ruhsatlarının devam etmesi ve bu hakkın Ayvalık Belediyesi’ne geçmesinden hareketle, konunun resmi makamlar nezdinde takip edilmesi ve ruhsat süresi dolmadan ilgili ruhsatların yenilenmesi konusunda gereğini yapmak üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmişti.

Basına yansıyan haberlerden, Ayvalık’ta geçtiğimiz Nisan ayında özel bir şirket tarafından jeotermal su aramalarına başlandığını ve iki şirkete daha jeotermal arama ruhsatı verildiğini öğrendik.

Konunun takibi açısından aşağıdaki soruların cevaplarının yazılı olarak tarafıma verilmesi için gereğini arz ederim.                                               24.05.2016

Halil GÜR

Ayvalık Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi

 

1- Ayvalık Belediye Meclisi’nin 04.02.2015 tarihli oturumunda jeotermal arama ruhsatları ile ilgili alınan karar gereğince bir çalışma başlatılmış mıdır?

2- Bu konuda bir çalışma başlatıldıysa, gelinen aşama nedir?

3- Basına yansıyan haberlerden öğrendiğimize göre, Ayvalık’ta özel şirketlerce başlatılan jeotermal arama çalışmalarının, Altınova ve Küçükköy Belediyelerinden intikal ile Ayvalık Belediyesi tasarrufuna geçen jeotermal arama ruhsatlarının kapsadığı alan ile çakışması söz konusu mudur? Şayet söz konusu ise Ayvalık Belediyesi’nin öncelik kullanması mümkün olacak mıdır?

4- Jeotermal su aramalarının Tabiat Parkı üzerinde yoğunlaşması dikkatle takip edilmesi gereken bir konu mudur?

SONUÇ:

…. tarihi itibariyle henüz cevap alamadık.

Bekliyoruz!

BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

       AYVALIK

Sayıştay denetçilerinin yaptığı denetim neticesinde Ayvalık Belediyesi’ne (ilgililere) 500 bin liralık zimmet çıktığı iddiaları kamuoyunda yer almaktadır.

Bu iddiaların doğruluk payının olup olmadığı, şayet doğruysa bu zimmetin hangi döneme ait olduğu ve hangi yanlış işlemden dolayı böyle bir zimmetin çıktığı, zimmet miktarının ne olduğu vb konularda, sağlıklı ve doğru bilgilerle, öncelikle Belediye Meclis üyelerinin ve devamında kamuoyunun bilgilendirilmesi şeffaflık, güvenilirlik ve devlet hafızasının yanlış icraatları unutmadığı gerçeğini göstermesi ve hatırlatması açısından yerinde bir uygulama olacaktır.

Bu nedenle Ayvalık Belediyesi’nin Sayıştay denetimine ait raporunun, değerlendirilmek üzere, Belediye Meclisi toplantısında okunması hususunun gündeme alınması için gereğini arz ederim.                                        01.06.2016

Halil GÜR

Bağımsız Belediye Meclis üyesi

 

SONUÇ:

Önergemiz gündeme alınmış, Belediye Başkanı tarafından konunun zimmet değil, “kamuyu zarar uğratma” olarak değerlendirildiği ifade edilmiş; Belediye’nin açtığı karşı davanın halen devam ettiği ve Sayıştay denetimine ait raporun Belediye internet sitesinde de yayınlanacağı bilgisi verilmiştir.

Bekliyoruz!

BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

       AYVALIK

 

GÜZEL AYVALIK (GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET) LİMİTED ŞİRKETİ adıyla kurulmuş bir şirket Belediye Meclis kararıyla devralınarak Belediye bünyesine katılmış ve gerekli sermaye artırımları ile bir müdür yönetiminde faaliyet göstermektedir.           

            Adı geçen şirket her ne kadar Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde faaliyet göstermekte ise de, bu şirketin devralınmasına ya da tasfiyesine karar verebilen, şirkete müdür atayan, şirketin sermayesini belirleyen ya da arttırabilen Belediye Meclisinin, şirketin faaliyetleri, kârı-zararı, kısacası genel durumu hakkında bilgilenmesi, hakkı olduğu kadar görevidir de.

            Bu nedenle daha önceki Belediye Meclis toplantılarında konuşulduğu ve karara bağlandığı şekilde bağımsız bir denetim şirketinin yaptığı denetime ait raporların ve 2015 yılına ait bilançonun ve yine bu çerçeveden olmak üzere üçer aylık dönemlere ait peşin vergi ödemelerine kaynaklık yapan kâr-zararı gösteren cetvellerin, Ayvalık Belediye Meclisi’nin her üyesine verilmesi ve bu uygulamanın süreklilik kazanması, şeffaflık ve güvenilirlik açısından yerinde bir uygulama olacaktır.

             Bu talebimizin yanı sıra;

            Ayvalık Belediyesi bünyesinde ticari bir faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunun GÜZEL AYVALIK LİMİTED ŞİRKETİ bünyesine alınmasının uygun ve gerekli olup olmadığı,

            Şirketin devralınması ve kabulü konusu Belediye Meclisi’nde görüşülürken ifade edilen fayda ve amaçların gerçekleşip gerçekleşmediği ya da bu sürecin nasıl yürütüldüğü,

            Şirketin sadece bir müdürün yönetiminde olmasının işleyişte sıkıntı ve sorun yaratıp yaratmadığı,

            Yukarıda sıraladığımız gerekçelerin değerlendirilmesi neticesinde, gerek görülmesi halinde, şirketin profesyoneller tarafından yönetilmesinin temini hususlarının gündeme alınıp değerlendirilmesi için gereğini arz ederiz.           01.06.2016

 

Halil GÜR                  Firdevs TÜRKYILMAZ     Şeref AKIN             Muhittin TÜFEKÇİ

Bağımsız Belediye     Bağımsız Belediye               Bağımsız Belediye   Bağımsız Belediye

Meclis Üyesi               Meclis Üyesi                        Meclis Üyesi             Meclis Üyesi

 

 

 

Merih ARSLAN        Arif TÜNEK              Ufuk TURAN

Bağımsız Belediye     Bağımsız Belediye     Bağımsız Belediye

Meclis Üyesi               Meclis Üyesi               Meclis Üyesi

 

            SONUÇ:

Önergemiz gündeme alınmış, şirket müdürü Gökay Bacan tarafından şirkette işlerin iyi bir şekilde yürütüldüğü ön bilgisi sözlü olarak verilmiş, gelecek Belediye Meclisi toplantısında önergemiz çerçevesinde gündem oluşturulacağı ifade edilmiştir.

Bekliyoruz!

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu